הסבר מספר מקשר

תקנון אתר

תקנון שירות אתר חברת טנטו

ברוכים הבאים לתקנון שירות של אתר האינטרנט של חברת טנטו (להלן: “האתר”) אשר בבעלות חברת קולדר בע”מ (להלן:”מפעילת האתר“) אשר כתובתה רחוב שוהם 5 קדמת גליל.

מפעילת האתר הינה יבואן רשמי  והבלעדי של מוצרי טנטו אוהלים.

השימוש בשירות כפוף להוראות התקנון בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או שירותים נוספים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע מפעילת האתר על הוראות תקנון זה. מפעילת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד מתן השירות.

המשתמש מודע לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת, ותחייבנה אותו מרגע עדכונן. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

מהו השירות שמספק האתר?

אתר החברה, הינו אתר ברשת האינטרנט, המפעיל ומנהל מערכת למכירת מוצרים של מוצרי טנטו מתוקן היותו יבואן המוצרים והכוללים מוצרי אוהלים  ו/או ציוד נלווה .

במסגרת האתר ניתן לצפות במוצרים השונים העומדים למכירה, מפרט המוצרים והעלויות וניתן לבצע הזמנות של המוצרים וביצוע תשלומים.

יובהר כי השימוש באתר הוא לצורך רכישת מוצרים המיובאים מחו”ל והאחריות בגינם היא לשנה אחת.

אין האחריות כפופה לאופן התקנת המוצר בהתאם להוראות יצרן, ועל המשתמש לדאוג להתקנת המוצרים באמצעות חשמלאי מוסמך.

באתר ו/או מפעילת האתר עשויה לצרף רשימה ו/או פרטים של מתקינים מוסמכים לצורך התקנת המוצרים, אך, יובהר כי מתקינים אלו אינם עובדי מפעילת האתר, או בעלי זיקה למפעילת האתר והאחריות על ביצוע ההתקנות וטיבם הם של המתקין בלבד וכן ההתקשרות לביצוע ההתקנה תתבצע בין המשתמש ובין המתקין באופן ישיר ללא מעורבות ו/או אחריות מפעילת האתר בכל צורה שהיא.

על המשתמש למלא פרטים נכונים עדכניים ומדויקים על מנת לאפשר הפניה יעילה.

מפעילת האתר, רשאיות לשלוח למשתמש חומר פרסומי וזאת כל עוד לא ביקש המשתמש להסיר את שמו מרשימת הדיוור של מפעילת האתר.

מדיניות משלוחים

מפעילת האתר מבצעת את משלוח המוצר לבית הלקוח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה ללא עלות על פי רוב.

יתכנו מקרים בהם יידרש הלקוח בעלות עבור משלוח בהתאם למיקום ואופי הנכס אליו מבוצע המשלוח.

מדיניות ביטול והחזר תשלומים

ביטול עסקה מתאפשר בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ( ביטול עסקה ) תשע”א -2010 וחוק הגנת הצרכן תשמ”א- 1981.

במקרה של ביטול עסקה על הרוכש להשיב לידי מפעילת האתר את המוצר בתנאי שהמוצר תקין באריזתו המקורית ובמלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנגרם לו נזק, שבר או פגם כלשהו. כאשר עלויות פירוק המוצר שינועו וכל עלות אחרת תהא באחריות המשתמש.

שימוש במידע המצוי באתר

מפעילת האתר תוכל לעשות שימוש במסגרת המידע שנמסר באתר בעת הרישום לשרות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שמפעילת האתר מציעה ו/או תציע במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מהמשתמשים בשירות.

אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, יוכל המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה כאמור.

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המנוי אישית באופן שמי.

פרטיות השימוש באתר:

מידע אודות המשתמש נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא לצורך הגנת האתר במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או ביצע עבירה כלשהי ו/או או ביצע פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, במוסדות הלימוד השונים, במשתמשים אחרים.

הגבלת השימוש באתר

המשתמש מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר או שימושו בשירות, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד’ של המפעילים ו/או של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של המפעילים ו/או של צדדים שלישיים, המשתמש יהא אחראי בגין כל נזק כלפי האתר או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרת הוראה זו.

כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר על פי כל דין, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.

אבטחת מידע

מפעילת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש, עם זאת מפעילת האתר אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטה.

הגבלת  אחריות של מפעילת האתר

מפעילת האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת המוצר ו/או השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או המוצר ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.

יש לציין כי האתר אינו מפרסם את התכנים המופיעים בקישורים מהאתר ואינו שולט או מבקר אותם.

זכויות קניין רוחני

המשתמש באתר מצהיר כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים, התכנים והתיעוד הקשור בשרות הם קניינן של מפעילת האתר. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש  בזכויות השייכות למפעילת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השרות, ללא רשות בכתב ממפעילת האתר.

מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, בתכניו,בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע, ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות למפעילים )או לצדדים שלישיים עימם המפעילים עומדים בקשר(. המשתמש מוותר בזאת על כל זכויות קניין רוחני בכל תוכן המועלה על ידו לאתר, ולא תהיה לו זכות לקבלת תמורה כלשהי מהמפעילים בגין תוכן כאמור ו/או בגין השימוש בו.

שם המתחם של האתר, וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של המפעילים ו/או של האתר, הינם קניינם הבלעדי של המפעילה.

אחריות והדין החל

כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז ו/או בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.

Scroll to Top

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע”מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא
073-8021706